شرکت مورد تأیید تولیدکننده درب های ضد حریق

Home/مقالات درب ضد حریق/شرکت مورد تأیید تولیدکننده درب های ضد حریق

شرکت مورد تأیید تولیدکننده درب های ضد حریق

 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ : ﻫﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﺮاز ﮐﻒ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺮف، ﺗﺎ ﺗﺮاز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﺳﺪ و از ۲۳ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﺎرت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

  دستور العمل الزامات عمومی ایمنی و آتش نشانی در خصوص معماری ساختمان های بلند چیست؟

  ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎی ﺧﺮوج

  راه ﭘﻠﻪ : ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راه ﺧﺮوج ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادی ﭘﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﮑﻮ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع رﻓﺖ و آﻣﺪ از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ را ﺑﺪون ﺗﺪاﺧﻞ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻠﮑﺎن ها در ( زیر زمین ، ﻫﻤﮑﻒ و ﻃﺒﻘﺎت) از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﻨﺎ با دﯾﻮار و درب ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺮوج ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا ﺷﻮد.

  درﺑﻬﺎی ﺧﺮوج

  درب ضد ﺣﺮﯾﻖ : دری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  «آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد» ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ : اﺻﻄﻼح «ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ» ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد درﻫﺎی ﺣﺮﯾﻖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎز ﺷﻮﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن در ( ﯾﺎ ﺑﺎز ﺷﻮ) در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ، در ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  ﺗﻤﺎم درﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺮوج واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ۸۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻋﺮض ﻣﻔﯿﺪ باشند.

  در ﻣﻮاردی ﮐﻪ از درﻫﺎی دو ﻟﻨﮕﻪ اﺳﺘﻔﺎه ﺷﻮد، دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﯽ از ﻟﻨﮕﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای ۸۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ عرض مفید باشد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮض ﻫﯿﭻ در ﯾﮏ ﻟﻨﮕﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۱۲۰سانتی متر بیشتر باشد.

  همچنین میتوانید مقاله درب اتاق سرور را هم بخوانید!

  ﺳﻄﺢ ﮐﻒ، در دو ﺳﻤﺖ ﻫﺮ در ﯾﺎ درﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ اﻓﻘﯽ و ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺗﻤﺎم درﻫﺎی واﻗﻊ در راه ﺧﺮوج ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﻟﻮﻻﯾﯽ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﺮوج ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺮوج ﻣﺴﺪود ﻧﮕﺮدد ﺑﺎز ﺷﻮد.

  ﺗﻤﺎم درب ﻫﺎی ضد ﺣﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت در «حریق بسته نگه دارید» ﺑﺮ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ.

  درب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮔﺮد ﺑﺎز می شوند ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﭘﺎﮔﺮد را از نصف ﻋﺮض ﻻزم ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

  کلیه درب های ورود به واحد ها ، انباری ها ، موتورخانه و … بایستی دارای آستانه زیر در باشند.

  آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻀﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ درب و دﯾﻮار ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺠﺰا ﺳﺎزی ﺷﻮد.

  آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﻮار و درب اﯾﺰوﻟﻪ ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﯾﻖ دودﺑﻨﺪ (ﺧﻮدﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ) ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰاﺳﺎزی ﺷﻮد.

  ﻓﻀﺎی اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ درب ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺤﻔﻮظ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﻔﻮذ دود و آﺗﺶ ﺑﻪ ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دودﮐﺶ جلوگیری شود.

  درب های ضد حریق باید بر اساس استاندارد های آتش نشانی UL آمریکا باشند .

  درب های ضد حریق آذین درب هگمتانه دارای گواهی اصالت فنی و تاییدیه آتش نشانی می باشد .

   

  شرکت ما کاملا مورد تایید سازمان آتش نشانی بوده و هرگونه ابهام داشتید میتوانید تماس بگیرید تا کلیه ابهامات برطرف گشته و بتوانیم در خدمت شما باشیم.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  2021-07-11T15:45:32+04:30

  Leave A Comment